احادیث مرتبط با تربیت فرزند

رمضان امسال قصد دارم اگر بتونم هر روز یک حدیث درباره تربیت کودکان پست کنم

احادیث خیلی خوبی در این زمینه داریم که اتفاقا به طرز جالبی با آموزه های جدید روانشانسی همخوانی دارند