کجایید ای شهیدان خدایی…

“کجایید ای شهیدان خدایی…” توسط بیژن کامکار.